Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY

I.

Základní ustanovení

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) jsou vydané dle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“), jež uzavírají a jsou platné a závazné pro tyto strany:

 

HUNGRY GHOST s.r.o.

IČO:  08861919

Se sídlem: Na Folimance 2155/15, Praha 3

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 326559

Kontaktní údaje: Vladimír Tlustý

Email: dilna@opravnaobuvi-mb.cz

Telefon: +420 793 941 711

 

(dále jen „zhotovitel“)

 

A

 

Vy, jakožto fyzická osoba, zákazník nebo klient, jež je osobou, která objednává službu popsanou těmito webovými stránkami a na našich internetových stránkách vyplní objednávkový formulář a odešle objednávku stisknutím tlačítka „souhlasím se zněním všeobecných obchodních podmínek“ a „vyjadřuji souhlas s užitím osobních údajů“ (dále jen „klient“).

 

 1. Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti zhotovitele a klienta, tedy právnické osoby, která uzavírá tyto VOP mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel, nebo v rámci své podnikatelské činnosti, a to prostřednictvím webového rozhraní umístěného na webové stránce dostupné na internetové adrese www.opravnaobuvi-mb.cz (dále je „internetový obchod“).
 1. Tyto VOP se uzavírají s parametry smlouvy o dílo dle ustanovení § 2586 a násl. občanského zákoníku. Ustanovení těchto VOP jsou nedílnou součástí smlouvy o dílo. Odchylná ujednání ve smlouvě o dílo mají přednost před ustanoveními těchto VOP.
 2. Tyto obchodní podmínky a smlouva o dílo se uzavírají v českém jazyce.

 

II.

Informace o službách a jejich cenách

 1. Informace o službách a zboží, včetně uvedení cen jednotlivých služeb a zboží a jejich hlavních vlastností jsou uvedeny u jednotlivých služeb a zboží v katalogu internetového obchodu. Ceny služeb a zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty, při případném vrácení zboží i všech souvisejících poplatků a nákladů, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být vráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny služeb a zboží zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány v internetovém obchodě. Toto ustanovení nevylučuje sjednání smlouvy o dílo za individuálně sjednaných podmínek.
 2. Veškerá prezentace služeb a zboží umístěná v katalogu internetového obchodu je informativního charakteru a zhotovitel není povinen uzavřít smlouvu o dílo ohledně těchto služeb.
 3. V internetovém obchodě jsou zveřejněny informace o nákladech spojených s balením a dodáním služeb a zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním služeb a zboží uvedené v internetovém obchodě platí pouze v případech, kdy je služba nebo zboží doručováno v rámci území České republiky.
 4. Případné slevy z ceny služeb nebo zboží nelze navzájem kombinovat, nedohodne-li se zhotovitel s klientem jinak.
 5. Zhotovitel se zavazuje provést dodávky na svůj náklad a nebezpečí, řádně dle pokynů klienta a za podmínek stanovených ve smlouvě.
 6. Zhotovitel si vyhrazuje právo na uvedení díla ve svých referencích.
 7. Zhotovitel nezodpovídá za jakékoliv škody způsobené publikováním díla.
 8. Zhotovitel se zavazuje použít podklady poskytnuté ze strany klienta pouze pro účely splnění díla.
 9. Zhotovitel je oprávněn při provedení díla využít činnosti třetích osob bez souhlasu klienta, nese však v případě takového plnění stejnou odpovědnost, jako by jej prováděl a plnil sám.
 10. Klient je povinen poskytnout potřebnou součinnost při zhotovení díla.
 11. Klient odpovídá za to, že jím předávané zboží určené k provedení díla zhotovitelem je originální a že zboží není neoriginálním duplikátem originálu.
 12. Klient je povinen informovat zhotovitele o stavu jím předávaného zboží, jeho vlastnostech, změnách, vlastních úpravách jako je vlastní barva, atypický zásah nebo zacházení se zbožím apod.
 13. Klient poskytuje zboží zhotoviteli pro provedení díla zhotovitelem na vlastní náklady a nebezpečí.

 

III.

Objednávka a uzavření smlouvy o dílo

 1. Náklady vzniklé klientovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy o dílo (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory), si hradí klient sám. Tyto náklady se neliší od základní sazby.
 2. Klient provádí objednávku zboží těmito způsoby:
 • prostřednictvím svého zákaznického účtu, provedl-li předchozí registraci v internetovém obchodě,
 • vyplněním objednávkového formuláře bez registrace.
 1. Při zadávání objednávky si klient vybere pouze formu dopravy a platby, ceny jednotlivých služeb jsou uvedeny v text a dle zákona se nesmí lišit jejich výše o více než 10%.
 2. Před odesláním objednávky je klientovi umožněno kontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil. Objednávku odešle klient zhotoviteli kliknutím na tlačítko ODESLAT OBJEDNÁVKU. Údaje uvedené v objednávce jsou zhotovitelem považovány za správné. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři a potvrzení klienta o tom, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami.
 3. Neprodleně po obdržení objednávky zašle zhotovitel klientovi potvrzení o obdržení objednávky na emailovou adresu, kterou klient při objednání zadal. Toto potvrzení je automatické a nepovažuje se za uzavření smlouvy. Přílohou potvrzení jsou aktuální obchodní podmínky zhotovitele. Smlouva je uzavřena až po přijetí objednávky zhotovitelem. Oznámení o přijetí objednávky je doručeno na emailovou adresu klienta. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže zhotovitel splnit, zašle klientovi na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh smlouvy a smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením klientem o přijetí této nabídky zhotoviteli na jeho emailovou adresu uvedenu v těchto všeobecných obchodních podmínkách.
 4. Všechny objednávky přijaté zhotovitelem jsou závazné. Klient může zrušit objednávku, dokud mu není doručeno oznámení o přijetí objednávky zhotovitelem. Klient může zrušit objednávku telefonicky na telefonní číslo nebo email zhotovitele uvedený v těchto všeobecných obchodních podmínkách.
 5. V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně zhotovitele při uvedení ceny služeb nebo zboží v internetovém obchodě, nebo v průběhu objednávání, není zhotovitel povinen dodat klientovi službu nebo zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu ani v případě, že klientovi bylo zasláno automatické potvrzení o obdržení objednávky podle těchto VOP. Zhotovitel informuje klienta o chybě bez zbytečného odkladu a zašle klientovi na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh smlouvy a smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením o přijetí klientem na emailovou adresu zhotovitele.

 

IV.

Zákaznický účet

 1. Na základě registrace klienta provedené v internetovém obchodě může klient přistupovat do svého zákaznického účtu. Ze svého zákaznického účtu může klient provádět objednávání služeb nebo zboží. Klient může objednávat službu nebo zboží také bez registrace.
 2. Při registraci do zákaznického účtu a při objednávání služeb nebo zboží je klient povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je klient při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené klientem v zákaznickém účtu a při objednávání služeb nebo zboží jsou zhotovitelem považovány za správné.
 3. Přístup k zákaznickému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Klient je povinen zachovávat mlčenlivost, ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho zákaznického účtu. Zhotovitel nenese odpovědnost za případné zneužití zákaznického účtu třetími osobami.
 4. Klient není oprávněn umožnit využívání zákaznického účtu třetím osobám.
 5. Zhotovitel může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, když klient svůj uživatelský účet déle nevyužívá, či v případě, kdy klient poruší své povinnosti ze smlouvy nebo těchto VOP.
 6. Klient bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení zhotovitele, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 

V.

Platební podmínky a dodání služeb nebo zboží

 • Cenu služeb nebo zboží a případné náklady spojené s jejich dodáním dle smlouvy o dílo může klient uhradit následujícími způsoby:
 • bezhotovostně převodem na bankovní účet zhotovitele dobírkou v hotovosti při předávání díla nebo zboží,
 • v hotovosti nebo platební kartou při osobním předání kurýrem
 • Platební bránou pro platby kartou
 • Společně s cenou je klient povinen uhradit zhotoviteli náklady spojené s balením a dodáním služeb nebo zboží ve smluvené výši. Není-li dále uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále cenou i náklady spojené s dodáním služeb nebo zboží.
 • V případě platby v hotovosti je cena splatná při převzetí díla nebo zboží. V případě bezhotovostní platby je cena splatná do 14 dnů od uzavření smlouvy.
 • V případě bezhotovostní platby je závazek klienta uhradit cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet zhotovitele.
 • Zhotovitel nepožaduje od klienta předem žádnou zálohu či jinou obdobnou platbu. Úhrada ceny před odesláním díla nebo zboží není zálohou.

 

Služby nebo zboží je klientovi dodáno:

 • na adresu určenou klientem v objednávce
 • osobním odběrem v provozovně zhotovitele
 • Volba způsobu dodání se provádí během objednávání zboží.
 • Náklady na dodání zhotoveného díla nebo zboží v závislosti na způsobu odeslání a převzetí zhotoveného díla nebo zboží jsou uvedeny v objednávce klienta a v potvrzení objednávky zhotovitelem. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku klienta, nese klient riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
 • Je-li zhotovitel podle této smlouvy povinen dodat zhotovené dílo nebo zboží na místo určené klientem v objednávce, je klient povinen převzít zhotovené dílo nebo zboží při dodání. V případě, že je z důvodů na straně klienta nutno službu nebo zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je klient povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zhotoveného díla nebo zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
 • Při převzetí zhotoveného díla nebo zboží od přepravce je klient povinen zkontrolovat neporušenost obalů díla nebo zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí klient zásilku od přepravce převzít.
 • Zhotovitel vystaví klientovi daňový doklad – fakturu nebo účtenku. Daňový doklad je odeslán na emailovou adresu klienta. Klient nabývá vlastnické právo k zhotovenému dílu nebo zboží zaplacením celé ceny za služby nebo zboží, včetně nákladů na dodání, nejdříve však jejich převzetím. Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu díla nebo zboží přechází na klienta okamžikem převzetí zhotoveného díla nebo zboží nebo okamžikem, kdy měl klient povinnost zhotovené dílo nebo zboží převzít, ale v rozporu se smlouvou tak neučinil.

 

VII.

Práva z vadného plnění

Zhotovitel odpovídá klientovi, že služby nebo zboží při převzetí nemá vady. Zejména zhotovitel odpovídá klientovi, že v době, kdy klient zboží převzal:

 • má dílo nebo zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které zhotovitel nebo výrobce popsal nebo které klient očekával s ohledem na povahu zhotoveného díla nebo zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 • se dílo nebo zboží hodí k účelu, který pro jeho použití zhotovitel uvádí nebo ke kterému se zhotovené dílo nebo zboží tohoto druhu obvykle používá,
 • zhotovené dílo nebo zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 • je dílo nebo zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
 • dílo nebo zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Projeví-li se vada v průběhu 6 měsíců od převzetí díla nebo zboží klientem, má se za to, že dílo nebo zboží bylo vadné již při převzetí. Klient je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního díla nebo zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Toto ustanovení se nepoužije u díla nebo zboží zhotovitele za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení díla nebo zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého díla nebo zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou dílo nebo zboží mělo při převzetí klientem, nebo vyplývá-li to z povahy díla nebo zboží.

 

V případě výskytu vady může klient zhotoviteli předložit reklamaci a požadovat:

 • nápravu služby nebo nové zhotovení díla,
 • přiměřenou slevu z díla.
 • Klient má právo odstoupit od smlouvy,
 • pokud má dílo nebo zboží podstatnou vadu,
 • pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady nebo vad po opravě,
 • Zhotovitel je povinen přijmout reklamaci v kterékoli provozovně, v níž je přijetí reklamace možné, případně i v sídle nebo místě podnikání. Zhotovitel je povinen klientovi vydat písemné potvrzení o tom, kdy klient právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace klient požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
 • Zhotovitel nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bezodkladně, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se zhotovitel s klientem nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy a klient má právo od kupní smlouvy odstoupit. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy dojde projev vůle klienta (uplatnění práva z vadného plnění) zhotoviteli.
 • Zhotovitel písemně informuje klienta o výsledku reklamace.
 • Právo z vadného plnění klientovi nenáleží, pokud klient před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud klient vadu sám způsobil.
 • V případě oprávněné reklamace má klient právo na náhradu účelně vynaložených nákladů vzniklých v souvislosti s uplatněním reklamace. Toto právo může klient u zhotovitele uplatnit ve lhůtě do jednoho měsíce po uplynutí záruční doby.
 • Volbu způsobu reklamace má klient.
 • Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

 

VIII.

Doručování

 1. Smluvní strany si mohou veškerou písemnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty.
 2. Klient doručuje zhotoviteli korespondenci na emailovou adresu uvedenu v těchto VOP. Zhotovitel doručuje klientovi korespondenci na emailovou adresu uvedenou v jeho zákaznickém účtu nebo v objednávce.

 

IX.

Mimosoudní řešení sporů

 1. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese https://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi zhotovitelem a klientem ze smlouvy.
 2. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: https://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
 3. Zhotovitel je oprávněn k provozování služeb a prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

 

X.

Závěrečná ustanovení

 1. Veškerá ujednání mezi zhotovitelem a klientem se řídí právním řádem České republiky. Pokud vztah založený smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
 2. Zhotovitel je vlastníkem vlastnického práva a know-how dle autorského zákona k dílu, procesních postupů a dalších vyžadovaných náležitostí určených k plnění dle těchto VOP.
 3. Zhotovitel není ve vztahu ke klientovi vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
 4. Všechna práva k webovým stránkám zhotovitele, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží zhotoviteli. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez souhlasu zhotovitele.
 5. Zhotovitel nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do internetového obchodu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Klient nesmí při využívání internetového obchodu používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící internetový obchod a užívat internetový obchod nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.
 6. Klient tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
 7. Smlouva o dílo včetně VOP jsou archivovány zhotovitelem v elektronické podobě a nejsou přístupné.
 8. Znění VOP může zhotovitel měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění VOP.

 

Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dnem 1. ledna 2024

 

Zpět do obchodu